تجهیزات تولیدمخزن بذر ، مخزن تغذیه ، مخزن تخمیر ، مخزن مواد لازم ، مخزن آماده ، مخزن دستور العمل